Almindelige rejsebetingelser

Elcano Travel A/S er et 100% danskejet rejsebureau og er underlagt Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017), der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse.  De almindelige rejsebetingelser er udarbejdet efter retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Rejsebetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Elcano Travel (herefter rejsearrangøren) og Kunden (herefter den rejsende), der køber en pakkerejse.

Virksomhedsoplysninger:
Elcano Travel A/S
Sydvestvej 15, 4. sal
2600 Glostrup

Tlf.:  7015 4545
E-mail: info@elcano-travel.dk
CVR nr. 40732470

Læs her omkring Elcano Travels privatlivspolitik

1. GENERELT

1.1. Hvad er en pakkerejse
For at en rejse kan være underlagt Pakkerejseloven, skal den indeholde en kombination af mindst to af følgende elementer. Det gælder transport, indkvartering, billeje eller anden rejsemæssig ydelse som f.eks. en udflugt, der sælges samlet af rejsearrangøren og har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning.

1.2. Rejsegarantifonden & Danmarks Rejsebureau Forening, samt udvidet ansvarsforsikring
Elcano Travel er tilsluttet Rejsegarantifonden (Reg. nr. 3216) og er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Dertil har Elcano Travel tegnet en særlig ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S i forbindelse med vores udvidede ansvar som rejsearrangør.

1.3. Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget består af det fremsendte tilbudsmateriale med typisk følgende dele: ordrebekræftelse (faktura), rejseplan, almindelige rejsebetingelser, eventuelle praktiske oplysninger om rejsen og vejledning om visum, samt andet udleveret materiale. Det forventes, at vores rejsende har sat sig ind i rejsens aftalegrundlag inden det fremsendte tilbud accepteres.

2. INDGÅELSE AF AFTALE – KØB AF PAKKEREJSE

2.1. Tilbud & accept
Den rejsende modtager et skriftligt tilbud med betalingsbetingelser sammen med de almindelige rejsebetingelser. Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der står på tilbuddet, er identiske med de navne, der fremgår af rejsedeltagernes gyldige pas. Flyselskaberne tillader normalt ikke navneændringer i udstedte billetter, hvorfor en ændring oftest vil være behæftet med omkostninger fra kr. 750,- og helt op til en ny flybillet. 

Den rejsende accepterer tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist, hvormed aftalen er bindende for både rejsearrangøren og den rejsende. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet indenfor tidsfristen, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet. Den rejsendes accept sker ved indbetaling af depositum. 

2.2. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter og afgifter. Der kan på de respektive destinationer forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at betale ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser. Det vil klart fremgå af tilbudsmaterialet, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i rejsens pris.

Alle priser vist på siden er inkl. moms og i danske kroner DKK.

2.3. Depositum og betaling
Depositum udgør 25% af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 2.500,- pr. person. Eventuel bestilt afbestillingsforsikring skal betales samtidigt med depositum. Restbetaling skal være betalt senest 75 dage før afrejse, hvis ikke andet er anført. Rejser kan godt have særlige betalingsvilkår med forhøjet depositum. Dette vil fremgå af ordrebekræftelsen. 

Såfremt fristen for restindbetaling misligholdes, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen og betragte rejsen som annullereret af den rejsende selv på den dag, hvor restbeløbet skulle have været betalt.

Bestilles og betales rejsen gennem rejsebureauets hjemmeside har kunden pligt til at udskrive og gennemlæse alle relevante dokumenter og informationer. Dette vil være en beskrivelse af rejsens præcise forløb, aktuelle priser, forventede og ulige ekstraudgifter samt særlige forhold, der gælder for det aktuelle rejsemål.

3. TILSLUTNINGSREJSER

3.1. Hvad er en tilslutningsrejse?
Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af den rejsende til og fra det sted, hvor den købte pakkerejsen påbegyndes og afsluttes. Dette vil fremgå i forbindelse med bestilling.

3.2. Ansvar for tilslutningsrejser
Rejsearrangøren er kun ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er solgt af rejsearrangøren sammen med hovedarrangementet og som en del af pakkerejsen. Således skal den rejsende være meget påpasselig med på egen hånd at bestille tilslutningsrejser med fly eller tog, som ikke kan ændres. Dette grundet de tilfælde, hvor f.eks. den internationale flyrejses tider ændres inden afrejse og tilslutningsrejsen kræves tidsmæssigt ændret.

4. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

4.1. Afbestillingsforsikring
Det anbefales på det kraftigste, at man er dækket af en afbestillingsforsikring inden man accepterer det fremsendte tilbud på rejsen og foretager indbetaling af depositum. En afbestillingsforsikring vil normalt dække en annullering af rejsen i forbindelse med akut opstået sygdom inden afrejse hos en selv eller i nærmeste familie. Rejsearrangøren oplyser inden aftaleindgåelsen om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring gennem rejsearrangøren, samt vilkårene for en sådan. En afbestillingsforsikring kan altid tegnes inden den rejsende foretager en delvis eller hel betaling af sin rejse.

4.2. Rejseforsikring
Alle rejsende skal være omfattet af en rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med sygdom, behandling og hjemtransport. Ligeledes bør denne forsikring også indeholde en bagagedækning. Såfremt man ikke allerede er dækket, vil det være muligt at tegne en rejseforsikring igennem rejsearrangøren. Dette skal gøres oftest også inden en aftale om køb af rejsen er endeligt indgået. 

5. GENERELLE PLIGTER FOR DEN REJSENDE

5.1. Pas
Den rejsende skal sørge for at medbringe et pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning. Den rejsende skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sin og eventuelle øvrige deltageres nationaliteter, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsearrangørens oplysningspligt i relation til flyrejse, samt eventuelle visum- eller andre indrejsekrav. Udenlandske statsborgere med dansk opholdstilladelse skal altid medbringe gyldigt pas samt gyldig opholdstilladelse.

5.2. Visa
Visa formaliteterne skal altid være i orden inden afrejsen og kunne dokumenteres ved check-in i lufthavne. Således skal der medbringes officiel dokumentation på eventuelle nødvendige visa. Vær opmærksom på, at der også kan være krav om visum i forbindelse med at man f.eks. rejser i transit. Rejsearrangøren kan oftest hjælpe med visum, men rejsearrangørens oplysninger om visering gælder for rejsende med dansk pas. 

I forbindelse med Covid-19 pandemien vil der gælde særlige vilkår for dette.

5.2. Vaccinationer
Eventuelt påkrævede vaccinationer skal kunne dokumenteres af den rejsende med et internationalt gult certifikat, som ligeledes medbringes, hvis påkrævet. I forbindelse med Covid-19 pandemien vil der gælde særlige vilkår for dette.

5.3. Anden rejsehjemmel
Vær opmærksom på, at der i nogle lande er krav om gyldig returbillet, samt besiddelse af en vis mængde valuta ved indrejse. Ligeledes kan det være et krav at den rejsendes rejseforsikring skal kunne dokumenteres på engelsk ved indrejse i visse lande. Den enkelte rejsende vil altid være ansvarlig for at medbringe den nødvendige gyldige rejsehjemmel. 

5.4. Helbred 
Rejsearrangøren forudsætter som hovedregel, at den rejsende skal være selvhjulpen og den rejsende er selv ansvarlig for at vurdere og den rejsende kan gennemføre rejsen. Er man bevægelseshæmmet eller har reduceret kapacitet i anden forstand, skal dette altid oplyses til bureauet ved bestilling. Det vil fremgå af materialet for den aktuelle rejse, hvad der forventes af mobilitet for den enkelte rejsende for at kunne deltage.

Særligt rejser med kulturelt indhold eller naturmæssige vandringer, stiller krav til den fysiske formåen. Rejsearrangøren forbeholder sig ret til at ikke at formidle en rejse til rejsende, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for rejsearrangøren.

5.5. Ordensregler
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens underleverandører. Man skal altid optræde således, at eventuelle medrejsende ikke føler sig generet. I modsat fald og ved grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. Ved en grupperejse skal den rejsende i dette tilfælde selv sørge for hjemtransport samt afholde udgifter forbundet hermed. Den rejsende vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for rejsen.

Har den rejsende ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidler eller underleverandører til rejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

5.6. Bagage
Enhver rejsende er ansvarlig for egen bagage. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage under rejsen.

5.7. Fremmøde generelt
Den rejsende skal generelt og løbende holde sig opdateret om afgangssteder og -tider for de inkluderede transportmidler, udflugter mm. på rejsen. Meddelelse om eventuelle ændringer i tidsplanen vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted, af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren for yderligere hjælp.

Ved den rejsendes udeblivelse og manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

5.8. Fremmøde fly
Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal den rejsende undervejs holde sig underrettet om de gældende rejsetidspunkter. Dette ved at undersøge i god tid og inden den specifikke afrejse, om der er ændringer i det på rejsedokumenterne anførte rejsetidspunkt. Dette kan normalt gøres gennem rejsearrangørens lokale leverandører.

Normalt skal check-in for internationale flyvninger være foretaget to timer før det angivne afrejsetidspunkt og vi anbefaler, at man møder op i lufthavnen i god tid. Enkelte selskaber kræver tidligere check-in. Hvis ankomst og afrejselufthavn er den samme, er det god skik allerede ved ankomsten at forhøre sig om de aktuelle check-in tider for den senere afrejse. Bemærk endvidere at oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedrørende gates og terminaler kun er vejledende – ikke bindende. Dobbelttjek derfor altid gate/terminal – ikke mindst ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Når man bruger sine flybilletter, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse. Flybilletten vil da allerede være aflyst, da den rejsende ikke indfandt sig ved tidligere flyvninger på billetten.

6. REJSEDOKUMENTER

6.1. Endelige rejsedokumenter
De endelige rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt således, at kunden har dem digitalt i hænde senest 10 dage før afrejse. Dette gælder alle de nødvendige rejsedokumenter som f.eks. flybillet tillige med ordrebekræftelse (faktura), samt den sidst opdaterede rejseplan. Den rejsende har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

Der kan fra oprindelig bestilling endvidere være sket mindre ændringer i rejsetiderne for flydokumenterne og det er derfor vigtigt at kontrollere afgangstiderne i de endelige rejsedokumenter. Ligeledes er det vigtigt at kontrollere, at rejseruten er som aftalt med tid og sted. Dertil skal kontrolleres at netop flybilletterne er korrekt udstedt med navn i henhold til pas. Det afgørende er, at første fornavn, samt efternavn er korrekt. Der er kun plads til et begrænset antal tegn på en flybillet, hvorfor der ofte ikke vil være plads til mellemnavne, og disse kan derfor være forkortet, eller helt undladt. Sidstnævnte vil ikke udgøre et problem.

7. ÆNDRINGER AF INDGÅEDE AFTALER

7.1. Overdragelse af pakkerejsen
Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et ekspeditionsgebyr på kr. 750, samt eventuelle ekstra omkostninger. Det er en forudsætning, at den til hvem rejsen overdrages, bliver bekendtgjort med rejsearrangørens anførte rejsebetingelser og krav for gennemførelse af rejsen. Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan dog helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørers vilkår. Den rejsende og den - til hvem rejsen overdrages - hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

7.2. Prisændringer
Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker:

 • ændringer i prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder
 • ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen

Sådan beregnes en prisændring ved eksempelvis ændret lufthavnsskat: 

Rejsens salgspris: kr. 7.250,-.
Lufthavnsskat forhøjes med kr. 240,-.
Reguleret pris for rejsen: kr. 7.490,-. 

Overstiger reguleringen 8% af rejsens samlede pris, er den rejsende berettiget til at ophæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering. Rejsens pris vil ikke blive justeret, hvis der sker ændringer på et beløb mindre end 100 kr.

 • ændringer i valutakursen på mere end +5% eller -10% i forhold til prisens beregningsdato og dato for restbetaling

Prisændringer i forbindelse med valutakursændringer foretages yderst sjældent og vil dertil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele rejsens pris. Ved valutakursreguleringer er den rejsende altid berettiget til at annullere købet uden nogen former for gebyr.

7.3. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. For mindre ændringer mere end 60 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på kr. 500,- per person per ændring.

Udover det nævnte ekspeditionsgebyr betales for de ekstraomkostninger, ændringerne medfører. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som rejsearrangøren ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen og en helt ny bestilling. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

7.4. REJSEARRANGØRENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

7.4.1. Uvæsentlige ændringer
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer. På en stor del af vores oplevelsesrejser arbejder vi med sene opdateringer af rejsen for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til lokale forhold og begivenheder, samt vejrmæssige forhold.

7.4.2. Andre ændringer
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse 

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen 
 • ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om og som rejsearrangøren har accepteret
 • hæver prisen på rejsen med mere end 8% 

kan den rejsende gøre følgende:

 • hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen
 • deltage i en erstatningsrejse, hvis rejsearrangøren tilbyder det

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have. Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal acceptere eller afvise ændringerne, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 7.4.2.

7.4.3. Flyforsinkelser
Ved flyforsinkelser omfattet af EU Forordning 261 skal der klages direkte til flyselskabet, da denne forordning regulerer forholdet mellem den rejsende og flyselskabet. Rejsearrangøren er således ikke underlagt Forordning 261, men er alene omfattet af pakkerejselovgivningen. 

Den rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Herunder og derfor er vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten rejsearrangøren uvedkommende. Rejsearrangørens ansvar rækker samtidig aldrig ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger.

8. AFTALENS OPHØR

8.1. Den rejsendes opsigelse af aftalen
Afbestilles rejsen skal rejsen afbestilles skriftligt per e-mail til info@elcano-travel.dk.

8.1.1 Den rejsendes fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

8.1.2. Den rejsendes normale afbestillingsregler for pakkerejser
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på bekræftelsen (fakturaen):

 • Ved afbestilling af rejser indtil 75 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt 
 • Ved afbestilling 74-60 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 85 % af rejsens pris
 • Ved afbestilling 59 dage før og senere har den rejsende ikke krav på godtgørelse

Der gøres opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte rejser, som gør at der kan være andre afbestillingsregler for pakkerejsen. Dette vil da være skrevet på det oprindelige tilbudsmateriale.

8.1.3. Den rejsendes afbestilling i tilfælde af sygdom
Afbestilles rejsen på grund af sydom skal rejsen stadig afbestilles skriftligt. Der gælder stadig afbestillingsreglerne som anført under 8.1.2. I forbindelse med et eventuelt tab på den betalte rejse, skal det forsikringsselskab, hvor man har tegnet sin afbestillingsforsikring, efterfølgende kontaktes af den rejsende selv. En dækning er da en sag mellem den rejsende og det benyttede forsikringsselskab.

8.1.4. Den rejsendes afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, hvis Det Danske Udenrigsministerium, fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling (Se mere på www.um.dk).

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 8.2.

For rundrejser til flere områder og lande gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

8.2. REJSEARRANGØRENS OPSIGELSE AF AFTALE

8.2.1. Arrangørens opsigelse grundet manglende tilslutning
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 30 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

8.2.2. Arrangørens opsigelse grundet uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Dette grundet udefra kommende omstændigheder som rejsearrangøren og vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil rejsearrangøren naturligvis altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ (jvf. Lov om Pakkerejser § 17).

9. REKLAMATIONER

9.1. Ret fejlen eller manglen på stedet
Reklamationer over fejl eller mangler ved rejsen skal rettes til rejsearrangørens stedlige repræsentant eller underleverandør, så snart fejlen eller manglen konstateres. Hvis problemet ikke kan afhjælpes eller efter den rejsendes opfattelse ikke kan afhjælpes tilfredsstillende, skal den rejsende sikre sig at reklamationen bliver noteret skriftligt og sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Hvis man deltager i en grupperejse med rejseleder, vil man I stedet skulle reklamere til rejselederen.   

9.2. Kontakt til rejsearrangøren
Hvis det ikke er muligt at få rettet fejl eller mangler på stedet, skal der straks reklameres direkte over for rejsearrangøren. Dette så rejsearrangøren kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel fejl eller mangel. Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Eventuelle krav om erstatning skal fremsættes over for rejsearrangøren senest 4 uger efter rejsens afslutning. Reklamationen skal fremsendes skriftlige på mail til info@elcano-travel.dk.

9.3. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar
Luftfartsselskaber og rederier har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførsel og reguleres af Warszawa- og Montreal-konventionerne af hhv. 1929 samt 1999 (for luftfart) og Athen-konventionen af 1974 (for transport ad sø og vandveje), som Danmark er underlagt i medfør af EU Forordning 889/2002 og 261/2004, samt Luftfartsloven af 21/06/2007. 

10. VÆRNETING OG LOVVALG

10.1. Pakkerejse-Ankenævnet
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til Elcano Travel, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91. 2800 Kgs. Lyngby. Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening er rejsearrangøren forpligtet til at efterleve kendelser fra Pakkerejse Ankenævnet. Dette dog medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

10.2. Danske Domstole
Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Forbehold for tastefejl | Dokument opdateret 01.05.2021 / MAN